Φιλοσοφία της ΟΜΕΠ-Κύπρου:

Η βρεφική και η προσχολική ηλικία αποτελoύν τις σημαντικότερες περιόδους ζωής του κάθε παιδιού. Αυτά τα πρώτα χρόνια ζωής δημιουργούν τη βάση για την μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξή του, σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (νοητική ενδυνάμωση, κινητικές ικανότητες, προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση, συναισθηματική ενδυνάμωση). Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό με τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης και μάθησης. Το κάθε παιδί γεννιέται με την εσωτερική επιθυμία να μάθει και είναι ικανό να μάθει, μέσα από παιδαγωγικά κατάλληλες εμπειρίες και παιδαγωγικές διαδικασίες, έχοντας «φωνή» και ενεργή συμμετοχή στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στη ζωή του γενικότερα, ως πολίτης της κοινωνίας. Τα παιδιά αναπτύσσονται και μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, το οποίο από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους αποτελεί τον πλέον φυσικό τρόπο μάθησης και εξερεύνησης του περιβάλλοντος γύρω τους. Όλα τα παιδιά κατέχουν συγκεκριμένο πλαίσιο εμπειριών, δεξιοτήτων και βιωμάτων. Ζουν το δικό τους παρόν, το οποίο οφείλει να είναι όσο πιο πλούσιο σε ερεθίσματα, προκλήσεις, παιδαγωγικές εξερευνήσεις και γνώσεις γίνεται και όλα μα όλα τα παιδιά έχουν ένα ΜΕΛΛΟΝ. Όραμα της ΟΜΕΡ–Κύπρου είναι ένα καλύτερο μέλλον για όλα τα παιδιά σεβόμενοι τα δικαιώματα και ενδυναμώνοντας τη φωνή και την ενεργή εμπλοκή τους σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης. 

Σκοπός της ΟΜΕΠ-Κύπρου είναι η επιστημονική μελέτη όλων των θεμάτων και των ζητημάτων που αφορούν την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας, την εξέλιξη της έρευνας στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτότητας των νηπιαγωγών, τη στήριξη και την καθοδήγηση των δημόσιων, κοινοτικών και ιδιωτικών νηπιαγωγείων στην Κύπρο καθώς και την εκπαίδευση, επιμόρφωση και σχετική κατάρτιση των γονέων. 

Βασικότερες Αρχές της ΟΜΕΠ – Κύπρου:

 • Διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού και ενίσχυση της «φωνής» και της ενεργούς συμμετοχής του σε αποφάσεις σε θέματα που το αφορούν.
 • Ενίσχυση και ενδυνάμωση των σχέσεων γονέων, παιδιών  και εκπαιδευτικών δημιουργώντας μια ισχυρή κοινότητα μάθησης (learning community).
 • Ολόπλευρη ανάπτυξη και μάθηση του παιδιού (νοητική ενδυνάμωση, κινητικές ικανότητες, προσωπική και κοινωνική συνειδητοποίηση, συναισθηματική ενδυνάμωση).
 • Το κάθε παιδί είναι μοναδικό και ξεχωριστό, με τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης και μάθησης, τους οποίους ο/η κάθε εκπαιδευτικός που ασχολείται με την εκπαίδευσή του θα σέβεται διαμορφώνοντας το ανάλογο πλαίσιο εργασίας, διαφοροποιώντας όλα τις παιδαγωγικές διαδικασίες και δραστηριότητες.
 • To κάθε παιδί χρειάζεται το δικό του χώρο και χρόνο για να προσαρμοστεί σε οποιοιδήποτε νέο περιβάλλον.
 • Η τεκμηρίωση της μάθησης και της ανάπτυξης του παιδιού πραγματοποιείται μέσω της παρατήρησης και της συλλογής διαφόρου τύπου δεδομένων.
 • Το παιδί έχει ενεργή συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησής του.
 • Το κάθε παιδί έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον.
 • Η ανάπτυξη ευνοϊκών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών-ερευνητών με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση και προαγωγή της εκπαίδευσης των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας.
 • Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαδικασία της μάθησης, στο τι δηλαδή μπορούν να κάνουν τα παιδιά και όχι κατ΄ ανάγκη στο επιθυμητό «αναμενόμενο» αποτέλεσμα από την πλευρά του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού συστήματος.

Για την προβολή των πιο πάνω βασικών αρχών της, η ΟΜΕΠ-Κύπρου πραγματοποιεί τα πιο κάτω: 

 1. Ερευνητικά προγράμματα σε θέματα πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης
 2. Επιμόρφωση και κατάρτιση των γονέων σε ό,τι αφορά την αγωγή και την εκπαίδευση της πρώτης σχολικής ηλικίας
 3. Δράσεις για την επαγγελματική και επιστημονική κατάρτιση των νηπιαγωγών
 4. Συνέδρια, διαλέξεις, εργαστήρια και σεμινάρια σε θέματα πρώτης αγωγής και εκπαίδευσης
 5. Έκδοση περιοδικών και άλλων εντύπων.
 6. Εφαρμογή στην Κύπρο των αποφάσεων της «Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Προσχολική Αγωγή» (ΟΜΕΡ) και πορισμάτων των συνεδρίων και διασκέψεων που αυτή συγκαλεί
 7. Ανάπτυξη σχέσεων των μελών ΟΜΕΠ-Κύπρου με τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής της ΟΜΕΡ
 8. Οτιδήποτε άλλο μέσο μπορεί να συμβάλει στην πραγματοποίηση των στόχων τη ΟΜΕΡ-Κύπρου.